ALGEMENE VOORWAARDEN VD&B GROEP B.V.

(hierna te noemen VD&B)
Handelend onder naam ICON Club

VD&B is ingeschreven onder nummer 70162719

ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN TUSSEN VD&B EN HAAR BEZOEKERS.

Hoofdstuk 1 Algemeen
Hoofdstuk 2 Privacy bepalingen en voorwaarden voor registratie van de bezoeker Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor het bezoeken van evenementen
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1, VD&B algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door VD&B en haar gelieerde ondernemingen. Elk VD&B evenement moet deze voorwaarden zelf gebruiken in de omgang met de andere partij/bezoeker.

1.2 VD&B is gevestigd aan de Winthontlaan 200 3526 KV te Utrecht, Nederland. VD&B is te bereiken via het e-mail adres: info@iconclub.nl.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online bezoekers van de website van VD&B. Deze voorwaarden gelden ook voor bezoekers van elk evenement georganiseerd door VD&B.

Artikel 2 Openbaarmaking en toepassing van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70162719 en kan worden aangevraagd door elke bezoeker.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook elektronisch beschikbaar op de website en de bezoeker kan ze opslaan en beoordelen.

2.3 De website van VD&B geeft duidelijk het adres en de contactgegevens van VD&B aan die ook verantwoordelijk is voor de inhoud van haar website.

2.4 VD&B verwijst ook, waar redelijkerwijs mogelijk, naar de algemene voorwaarden op een toegangsbewijs voor een evenement. De bezoeker kan ook kennis nemen van, een uittrekstel van de algemene voorwaarden bij de ingang van het evenement.

Artikel 3 Definities

‘Algemene voorwaarden’:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen een consument (hierna: bezoeker) en VD&B. Zij vormen een integraal onderdeel met alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop en levering van producten en diensten via de website en door VD&B georganiseerde evenementen.

“Services van derden”:

Diensten en producten van derden die op of via de website van VD&B worden aangeboden maar doorgelinkt worden naar de website van de betreffende aanbieder zullen worden aangegaan onder de algemene voorwaarden van die derde aanbieder.

‘Bezoeker’:

iedere consument die direct of indirect een overeenkomst aangaat met VD&B en/of zich op het evenement bevindt.

‘Evenement’:

Elke gebeurtenis – waaronder een festival/voorstelling of muziek georganiseerd door VD&B.

‘Product’:

Een product dat wordt aangeboden door VD&B is een e-ticket of een merchandise product.

‘Merchandise’:

Een fysiek product, zoals een kledingstuk, onder een merk, naam, logo uitgebracht door VD&B, die is aangekocht via een online webshop.

Artikel 4 Wijziging van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Een gewijzigde versie zal dan op de website worden gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf de datum van publicatie.

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BEPALINGEN EN VOORWAARDEN BEZOEKERSREGISTRATIE

Artikel 5 Privacy bepalingen

5.1 De privacy bepalingen in deze algemene voorwaarden komen overeen met algemeen ‘privacy-beleid’.

5.2 VD&B respecteert de privacy van elke bezoeker en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de bezoeker vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

5.3 De gegevens van de bezoeker worden opgeslagen en gebruikt om er voor te zorgen dat het aanbod van producten en bijbehorende diensten snel en soepel verloopt.

5.4 De gegevens van de bezoeker aan de website zullen ook worden opgeslagen en gebruikt als de bezoeker zich heeft ingeschreven voor het delen van gegevens in een sociale medium omgeving, zoals Facebook of Twitter, en het versturen van een nieuwsbrief. De gegevens zullen worden gebruikt:

a) om informatie en te antwoorden op vragen van de bezoeker;
b) bij fysieke aankoop de bezoeker te informeren;
c) de bezoeker over campagnes in kennis te stellen;
d) voor de administratieve afhandeling van transacties en betalingen; e) om informatie op de website voor de bezoeker aan te passen.

5.5 De website kan de gegevens van de bezoeker gebruiken om andere producten aan de bezoeker aan te bieden die aansluiten bij eerdere aankopen.

5.6 De bezoeker moet indien gewenst zich registreren en een account aanmaken op de website.

5.7 Door zich te registreren op de website, geeft de bezoeker aan VD&B toestemming of aan haar gelieerde derden om hem informatie per e-mail te sturen.

Artikel 6 diensten van derden en privacy

6.1 Diensten of aankopen worden soms aangeboden door derden op de website van VD&B, waarvoor de bezoeker doorklikt naar de website van die derde. Hoofdstuk 1 art. 3 services van derden is dan van toepassing.

6.2 De Privacy Policy van VD&B en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, koopcontracten of diensten verstrekt door derden. De bezoeker dient zich op de hoogte te stellen van de toepasselijke bepalingen.

6.3 Indien de bezoeker wordt gevraagd om informatie op de website van derden in te voeren, gebeurt dit op eigen risico.

Artikel 7 Beveiliging

VD&B zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de bezoeker lijdt als een derde onrechtmatige toegang heeft tot persoonlijke gegevens van de bezoeker. Vanwege de aard van het gebruik van internet en de online verzending van gegevens, kan VD&B niet garanderen dat de gegevens van de bezoeker in een beveiligde omgeving worden opgenomen.

Artikel 8 geanonimiseerde gegevens

VD&B is bevoegd geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via de diensten de aankoop of de website te gebruiken om adverteerders informatie te geven over het verkeer op de website. De bezoeker geeft toestemming voor dit doel door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN BEZOEK EVENEMENTEN

Artikel 9 Algemeen

9.1 De algemene voorwaarden en bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle toegangskaarten en dienovereenkomstig maken zij een integraal deel uit van alle overeenkomsten tot aan-/verkoop, schenking en levering van toegangskaarten voor evenementen ongeacht waar deze zijn of zullen worden gehouden.

9.2 De Bezoeker aanvaardt de inhoud van deze algemene voorwaarden door het verwerven en/of kopen van een toegangsbewijs, of het betreden van het evenement.

Artikel 10 Toelating ticket

10.1 De toegang tot het evenement wordt alleen verkregen door het tonen van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs. Het scannen van het toegangsbewijs moet mogelijk zijn. De toegang tot het evenement is alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Mensen die het evenement bezoeken kunnen eventueel worden gevraagd om het toegangsbewijs in combinatie met een geldig identiteitsbewijs te laten zien als gevolg van de controle op de leeftijdsgrens.

10.2 Mensen jonger dan 18 zal de toegang tot het evenement worden geweigerd.

VD&B zal niet tot terugbetaling van de toegangsprijs overgaan.

10.3 Toegangskaarten zijn en blijven eigendom van VD&B. Het toegangsbewijs geeft de houder het recht om het evenement bij te wonen. Toegang wordt alleen gegeven aan de eerste houder van het toegangsbewijs gescand bij de ingang van het evenement. VD&B mag veronderstellen dat de houder van dit toegangsbewijs ook de persoon is die het recht heeft om het evenement bij te wonen. VD&B is niet verplicht om enige nadere verificatie van geldige toegangskaarten uit te voeren.

10.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt aan de bezoeker, draagt de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

10.5 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot slechts één persoon.

10.6 VD&B behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal toegangskaarten te bestellen door een bezoeker.

10.7 Het verlaten van het evenement is altijd definitief.

Artikel 11 Verbod tegen doorverkoop.

11.1 Toegangskaarten voor het evenement mogen op geen enkele manier worden doorverkocht door de bezoeker in het kader van commerciële doeleinden.

11.2 De bezoeker is het niet toegestaan om reclame of enige andere vorm van publiciteit op het evenement te maken.

11.3 Indien de bezoeker zich niet houdt aan de regels van een geldig toegangsbewijs heeft VD&B het recht de bezoeker de toegang te weigeren zonder dat de bezoeker het recht heeft op vergoeding van de prijs die hij heeft betaald voor de toegangskaart. (incl. servicekosten)

Artikel 12 VISITATIE

VD&B heeft het recht om bezoeker en zijn handbagage te visiteren bij het betreden van of op het evenement. Als bezoeker weigert hieraan mee te werken kan de bezoeker de toegang tot het evenement worden geweigerd en/of van het evenement worden verwijderd zonder restitutie van de toegangsprijs.

Artikel 13 Verboden artikelen

13.1 Het is bezoeker verboden om professionele film, foto en apparatuur mee te nemen naar het evenement. Ook drugs, huisdieren, dranken, etenswaren, hallucinerende middelen, glaswerk, vuurwerk, wapens, spuitbussen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan. Bezoeker dient zich te gedragen naar openbare orde en fatsoen en dient aanwijzingen van herkenbare organisatie medewerkers op te volgen.

13.2 Elke bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien toegang of verdere toegang worden geweigerd of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de politie zonder enig recht op restitutie van de toegangsprijs. In beslag genomen items zullen worden vernietigd.

Artikel 14 Weigering van toegang

VD&B behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang of verdere toegang tot het evenement te weigeren of hen van het evenement te verwijderen indien zij dit noodzakelijk acht voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Ook geldt dit als een bezoeker kleding, teksten of tekens draagt die naar het oordeel van VD&B, beledigend, discriminerend, agressief kunnen zijn of onrust onder andere bezoekers veroorzaken. Almede discriminerende uitingen, aan- en uitkleden het dragen van voetbalpetjes of -shirtjes is verboden.

Artikel 15 Film en videobeelden

Het evenement vastleggen en openbaar maken in een professionele en/of commerciële vorm, met inbegrip van fotograferen, filmen, het maken van geluids- en/of beeldopnamen, evenals herdruk en/of kopiëren van affiches, posters en andere gedrukte materialen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van VD&B. In beslag genomen beelden en/of geluiddragers kunnen worden vernietigd.

Artikel 16 Eigen risico

16.1 De bezoeker betreedt het evenement op eigen risico. In dit opzicht is VD&B niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld en/of opzet door VD&B bij persoonlijk letsel. VD&B zal zich verzekeren tegen aansprakelijkheid en zal indien VD&B aansprakelijk wordt gesteld deze neerleggen bij haar verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt of er sprake is van een gedekte aansprakelijkheid. Nimmer zal VD&B zelf tot vergoeding overgaan.

16.2 Schade van de bezoeker als gevolg van verlies, beschadiging, diefstal van eigendommen en veroorzaakt door andere bezoekers wordt door VD&B uitgesloten.

16.3 De bezoeker is zich nadrukkelijk bewust dat luide muziek tijdens het event zal worden gespeeld. VD&B adviseert bezoekers hun gehoor te beschermen tijdens het evenement en/of afstand te houden van de geluidsboxen. VD&B is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorschade.

Artikel 17 Programma

VD&B streeft ernaar het evenement volgens het aangekondigde programma en tijdschema uit te voeren. Het is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van dit schema en alle daaruit voortvloeiende schade aan bezoekers en/of derden. VD&B is niet aansprakelijk voor de inhoud van het event programma of hoe het wordt uitgevoerd, daaronder uitdrukkelijk de lengte van het programma.

Artikel 18 Nadere regels

De bezoeker van het evenement is verplicht om te voldoen aan de regelgeving, interne regels, eventuele wijzigingen daarvan, en de instructies van VD&B. Instructies van het beveiligingspersoneel, politie, brandweer en andere bevoegde partijen dienen te worden opgevolgd. Beveiligingscamera’s kunnen aanwezig zijn op het evenement en de beelden kunnen worden afgestaan aan justitie en/of politie.

Artikel 19 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin, bijvoorbeeld in verband met ziekte en/of intrekking van de artiest, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, enz., Zal VD&B gerechtigd zijn het evenement te verplaatsen naar een andere datum of locatie of het evenement annuleren.

Artikel 20 verplaatsen of annuleren van de gebeurtenis

20.1 VD&B zal niet aansprakelijk voor schade zijn die voortvloeit uit het verplaatsen of annuleren van het evenement, zoals hierboven genoemd. Als het evenement wordt verplaatst of geannuleerd, als hiervoor bedoeld, zal VD&B dit feit zoveel mogelijk bekend maken op de wijze die zij geschikt acht. VD&B kan het evenement ook combineren met een soortgelijk ander evenement. VD&B zal alleen in geval van annulering op verzoek de toegangsprijs terugbetalen, maar uitdrukkelijk niet de reserverings/administratiekosten.

20.2 De terugbetaling zal binnen een redelijke termijn na de datum van het geannuleerde event plaatsvinden, mits de bezoeker over een geldig toegangsbewijs beschikt. De wijze waarop terugbetaling plaats zal vinden wordt door VD&B bepaald en aangekondigd via de bekende kanalen of op haar website.

Artikel 21 Beeld en geluidsopnamen

21.1 VD&B is bevoegd eeuwigdurend beeld- en/of geluidsopnamen te maken van de bezoekers van het evenement te reproduceren en/of openbaar te maken of door de publicatie van deze opnamen in welke vorm en op iedere wijze. Door het verkrijgen van een toegangsbewijs tot het evenement en/of het bijwonen van het evenement, stemt bezoeker onvoorwaardelijk in met bovengenoemde opnames verwerking, de publicatie en het gebruik ervan, in de ruimste zin, zonder dat het VD&B gehouden is tot enige schadevergoeding aan de bezoeker op elk moment.

21.2 De bezoeker doet hierbij nadrukkelijk afstand van al zijn rechten,  auteursrechten, naburige rechten en/of portretrechten en verklaart hierbij onherroepelijk dat hij zich tegenover VD&B hierop niet zal beroepen. De bezoeker verklaart zonder enig voorbehoudt dat VD&B de geluid en beeldopnames in de ruimste vorm kan gebruiken.

Artikel 22 Rookvrij evenement

22.1 De bezoeker mag niet roken op een evenement dat in een zaal van VD&B is georganiseerd. Roken is alleen toegestaan in aangewezen rookruimtes. VD&B zal redelijke stappen ondernemen om bezoekers bewust te maken van het rookvrije karakter van het evenement, maar kan niet garanderen dat het evenement volledig rookvrij zal zijn. De bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding als het evenement niet geheel rookvrij is.

22.2 Indien de bezoeker het verbod op roken overtreedt, zal het beveiligingspersoneel hem onmiddellijk verwijderen. Voor zover er boetes opgelegd worden aan VD&B zullen deze worden verhaald op de bezoeker.

Artikel 23 Munten

Munten gekocht tijdens het evenement zijn alleen geldig voor dat evenement. Gekochte munten kunnen alleen worden benut tijdens het evenement. VD&B zal in geen geval tot restitutie van de munten na het evenement overgaan.

Artikel 24 Evenement

Alle bepalingen en voorwaarden van dit hoofdstuk zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op elk evenement georganiseerd door VD&B.

Artikel 25 Betaling van de e-tickets

Als de bezoeker een e-ticket koopt voor een evenement van VD&B, zal de betaling voor dit product gewoonlijk worden behandeld door een derde partij. Deze derde partij zal normaal gesproken gebruik maken van haar eigen algemene voorwaarden met betrekking tot de bezoeker als koper van het toegangsbewijs. De algemene voorwaarden van de betreffende derde partij, als mede ook deze algemene voorwaarden van VD&B zullen van toepassing zijn op een e-ticket.

Artikel 26 Trips, vervoer en vliegtickets

26.1 Aan de bezoeker kunnen via de website van VD&B binnenlandse en buitenlandse reizen worden aangeboden voor VD&B. Bij de aankoop van een dergelijke reis, komt de bezoeker in een transport overeenkomst met deze derde. Hoewel VD&B deze aanbieders met zorg kiest, is het geen partij bij enige overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde.

26.2 De bezoeker vrijwaart VD&B tegen elke claim voor de kosten of schade die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst tussen hem en deze derde. Eventuele toepasselijke algemene voorwaarden van de derde partij kan altijd worden aangevraagd op de website van deze derde.

Artikel 27 Aanbiedingen van standhouders op een evenement

De bezoeker van een evenement van VD&B kan producten/diensten worden aangeboden op dat evenement door derden/standhouders, zoals voedsel of dranken, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding. Hoewel VD&B deze standhouders met zorg kiest, is het geen partij bij enige overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde. VD&B dat het evenement organiseert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de aankoop of de aanschaf van een product of dienst door de bezoeker. Eventuele toepasselijke algemene voorwaarden van de derde partij kan altijd worden aangevraagd bij deze derde.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 28 Informatie over de website

Hoewel VD&B veel zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie op de website, kan het geen enkele garantie geven ten aanzien van de aard en inhoud van die informatie en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van die informatie. Voor zover er links op de website van VD&B zijn geplaatst voor aanbiedingen, producten, materiaal naar de website van een derde partij, is VD&B niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die link, de toegang tot of de inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Artikel 29 Overmacht

Niettegenstaande haar eventuele andere rechten, heeft VD&B in geval van overmacht het recht de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten of te beëindigen buiten de rechtbank, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding te betalen. Overmacht omvat elke inbreuk die niet kan worden toegeschreven aan VD&B.

Artikel 30 Aansprakelijkheid voor informatie

30.1 VD&B is niet verantwoordelijk jegens de bezoeker voor fouten of beperkte informatie op haar website.

30.2 VD&B is niet aansprakelijk voor het feilloos functioneren van de website op grond van internet verbindingen en kan ook niet garanderen door mogelijke

aanvallen van hackers dat de verbinding virus vrij is.

30.3 VD&B zal niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten geplaatst door anderen.

Artikel 31 Intellectuele eigendomsrechten

31.1 Alles wat is gepubliceerd op de website die behoort tot het intellectuele eigendom van VD&B.

31.2 De bezoeker dient de intellectuele eigendomsregels na te leven.

31.3 De bezoeker is bij overtreding -zie artikel 15- een onmiddellijk minimaal opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd, van € 30.000,= onverminderd het recht van VD&B om vervangende schadevergoeding te eisen.

Artikel 32 Slotbepaling

32.1 VD&B doet er alles aan om haar evenementen zo goed mogelijk te laten verlopen, mocht u echter ontevreden zijn en/of een positieve bijdrage over of aan onze evenementen willen leveren, laat het ons weten.

32.2 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig wettelijk voorschrift, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze voorwaarden. De bepaling zal dan worden vervangen.

Artikel 33 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Alle geschillen worden uitsluitend naar Nederlands recht beslecht.

Een beknopte versie van de algemene voorwaarden (onze huisregels) is bij de entree van het evenement weergegeven.